آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

حسابداري پيمانكاري


مدت دوره:

20 ساعت


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


براي كساني كه در صدد يادگيري اين مباحث هستد:

آشنايي با قانونه مناقصات و اصول و مفاهيم پيمان

قوانين مربوط به شركتهاي پيمانكاري

ثبت مالي حسابداري پيمانكاري

استاندارد حسابداري شماره 9 حسابداري پيمانهاي بلند مدت

استاندارد حسابداري شماره 29 فعاليت هاي ساخت املاك

تضاد بين استانداردها و قوانين در شركت هاي پيمانكاري

روش شناسايي در آمد به روش درصد پيشرفت كار و كار تكميل شده در شركت هاي پيمانكاري

آموزش حسابداري پيمانكاري به روش درصد پيشرفت كار و كار تكميل شده در شركت هاي پيمانكاري

آموزش حسابداري پيمانكاري به روش درصد پيشرفت كار و كار تكميل شده در دفاتر كارفرما

مباحث مربوط به شناسايي سود در شركت هاي پيمانكاري

صورت وضعيت، صورت كاركرد، صورت تعديل پيمان و قرارداد مقطوع و كسورات پيمان

حسابداري پيمانكاري با نرم افزار سپيدار


آشنايي با قانونه مناقصات و اصول و مفاهيم پيمان

قوانين مربوط به شركتهاي پيمانكاري

ثبت مالي حسابداري پيمانكاري

استاندارد حسابداري شماره 9 حسابداري پيمانهاي بلند مدت

استاندارد حسابداري شماره 29 فعاليت هاي ساخت املاك

تضاد بين استانداردها و قوانين در شركت هاي پيمانكاري

روش شناسايي در آمد به روش درصد پيشرفت كار و كار تكميل شده در شركت هاي پيمانكاري

آموزش حسابداري پيمانكاري به روش درصد پيشرفت كار و كار تكميل شده در شركت هاي پيمانكاري

آموزش حسابداري پيمانكاري به روش درصد پيشرفت كار و كار تكميل شده در دفاتر كارفرما

مباحث مربوط به شناسايي سود در شركت هاي پيمانكاري

صورت وضعيت، صورت كاركرد، صورت تعديل پيمان و قرارداد مقطوع و كسورات پيمان

حسابداري پيمانكاري با نرم افزار سپيدار


آشنايي با قانونه مناقصات و اصول و مفاهيم پيمان

قوانين مربوط به شركتهاي پيمانكاري

ثبت مالي حسابداري پيمانكاري

استاندارد حسابداري شماره ۹ حسابداري پيمانهاي بلند مدت

استاندارد حسابداري شماره ۲۹ فعاليت هاي ساخت املاك

تضاد بين استانداردها و قوانين در شركت هاي پيمانكاري

روش شناسايي در آمد به روش درصد پيشرفت كار و كار تكميل شده در شركت هاي پيمانكاري

آموزش حسابداري پيمانكاري به روش درصد پيشرفت كار و كار تكميل شده در شركت هاي پيمانكاري

آموزش حسابداري پيمانكاري به روش درصد پيشرفت كار و كار تكميل شده در دفاتر كارفرما

مباحث مربوط به شناسايي سود در شركت هاي پيمانكاري

صورت وضعيت، صورت كاركرد، صورت تعديل پيمان و قرارداد مقطوع و كسورات پيمان

حسابداري پيمانكاري با نرم افزار سپيدار


كل حسابداري_ ليسانس حسابداريض

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها