آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

قانون ماليات هاي مستقيم


مدت دوره:

12 ساعت


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


براي كساني كه مي خواهند با  تمام ماده هاي قانون و تبصره هاي بكار گرفته شده در اظهار نامه مالياتي و تمام موارد مربوط به جرائم مالياتي و نحوه بخشودگي آن و همچنين دفاع مالياتي آشنا شوند.


آشنايي با تمام ماده هاي قانون و تبصره هاي بكار گرفته شده در اظهار نامه مالياتي و تمام موارد مربوط به جرائم مالياتي و نحوه بخشودگي آن و همچنين دفاع مالياتي


آشنايي با تمام ماده هاي قانون و تبصره هاي بكار گرفته شده در اظهار نامه مالياتي و تمام موارد مربوط به جرائم مالياتي و نحوه بخشودگي آن و همچنين دفاع مالياتي


كل حسابداري_ ليسانس حسابداري

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها