آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

کارگاه حسابداری(درس های عملی حسابداری)


مدت دوره:

3 الی 4 ماه


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


این دوره برای اشخاصی در نظر گرفته شده که مهارت های لازمه را در حد تئوری در رشته حسابداری آموخته اند و در این دوره آن مهارت ها را به صورت عملی فرا می گیرند.


پس از گذارندن دوره شما قادر به انجام این فعالیت ها خواهید بود  ؛

نحوه تهیه رسید حقوق دستمزد

ارسال لیست حقوق دستمزد با نرم افزار تأمین اجتماعی و دارایی

نحوه محاسبه مالیات حقوق

آشنایی با نحوه محاسبه ذخیره دستمزد ایام مرخصی، سنوات پرسنل، پاداش، عیدی

آشنایی با نحوه تکمیل سند حسابداری

آشنایی با نحوه بایگانی کردن اسناد مالی

آشنایی با فاکتورهای رسمی

آشنایی با نحوه ثبت معاملات در دفتر روزنامه و کل

تهیه تراز نامه ماهانه، تراز پایان سال، سود و زیان، صورت مغایرت بانکی

شیوه حساب سازی در دفاتر

آشنایی با موارد رد دفاتر قانونی

آشنایی با نحوه تحریر دفاتر

آشنایی با نحوه تکمیل دفاتر مشاغل (درآمد_هزینه)

بیمه،‌مالیات، حقوق طبق قانون کار؛ به صورت دستی و عملی(با اکسل)،‌دفتر نویسی، تنظیم دفاتر،‌حسابداری، تهیه گزارشات مالی پایان سال

 


آشنایی با قانون کار و مفاهیم پایه حقوق دستمزد

آشنایی با نحوه محاسبه حقوق دستمزد پرسنل

آشنایی با نحوه ثبت حقوق دستمزد در دفاتر

حقوق دستمزد با اکسل

نحوه تهیه لیست حقوق و فیش‌حقوقی به طور دستی و اکسل

نحوه تنظیم قرارداد پرسنل

نحوه تهیه رسید حقوق دستمزد

ارسال لیست حقوق دستمزد با نرم افزار تأمین اجتماعی و دارایی

نحوه محاسبه مالیات حقوق

آشنایی با نحوه محاسبه ذخیره دستمزد ایام مرخصی، سنوات پرسنل، پاداش، عیدی

آشنایی با نحوه تکمیل سند حسابداری

آشنایی با نحوه بایگانی کردن اسناد مالی

آشنایی با فاکتورهای رسمی

آشنایی با نحوه ثبت معاملات در دفتر روزنامه و کل

تهیه تراز نامه ماهانه، تراز پایان سال، سود و زیان، صورت مغایرت بانکی

شیوه حساب سازی در دفاتر

آشنایی با موارد رد دفاتر قانونی

آشنایی با نحوه تحریر دفاتر

آشنایی با نحوه تکمیل دفاتر مشاغل (درآمد_هزینه)

بیمه،‌مالیات، حقوق طبق قانون کار؛ به صورت دستی و عملی(با اکسل)،‌دفتر نویسی، تنظیم دفاتر،‌حسابداری، تهیه گزارشات مالی پایان سال


دوره کل حسابداری، لیسانس حسابداری

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها